polecamy:

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wydrukujonline.pl

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.wydrukujonline.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

Właścicielem internetowego sklepu świadczącego usługi w zakresie druku i produkcji  materiałów reklamowych jest „Genesisart” Igor Kłys z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 94/108, NIP 731-186-08-14 (zwany dalej „Drukarnią” / „Sprzedawcą” / „Wykonawcą”).

 

 1. Klienci Sklepu ponoszą pełną odpowiedzialność za treść składanych oświadczeń i zamówień, jak również za wady fizyczne i prawne dostarczonych Sprzedawcy projektów graficznych, wzorców i materiałów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych adresowych oraz informacji niezbędnych do wykonania usługi, jak również szkody spowodowane nieprzestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu.

 3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady użytych materiałów, które nie występowały w chwili przystąpienia do wykonania usługi bądź też pomimo należytego zbadania materiału pozostawały niewidoczne i pomimo dołożenia należytej staranności niemożliwe było ich stwierdzenie w czasie wykonywania zlecenia. Odpowiedzialność ponosi w takiej sytuacji producent/dystrybutor materiału.

 4. W przypadku składania kolejnych zamówień dotyczących wykonania rzeczy podobnych (wykonanie usługi „partiami”) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady kolejnych partii, jeśli wada rzeczy / materiałów ujawniła się już w partiach poprzednich, a mimo to Klient nie poinformował o tym Drukarni przed przystąpieniem do wykonania dalszej części zamówienia. Klient pozostaje w takiej sytuacji zobowiązany do odbioru kolejnych wykonanych na jego zamówienie partii towaru i zapłaty ceny. Drukarnia może zaproponować wówczas udzielenie pomocy w formie informacji bądź wykonania dodatkowych prac, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przydatność wykonanego towaru do celu zamierzonego przez Klienta, jeżeli dzieło zostało wykonane w sposób zgodny ze złożonym zamówieniem.

 6. Niniejszy regulamin oraz transakcje dokonywane na rzecz Konsumentów respektują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827), obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014r. Przy czym za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   

 1. SKŁADANIE ZAMAWÓWIEŃ / REJESTRACJA

 1. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które spełniają warunki niniejszego Regulaminu i dokonają rejestracji.

 2. Rejestracji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa powyżej, a także wszystkich dalszych czynności w ich imieniu może dokonywać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do reprezentowania danego podmiotu i wykonywania w jego imieniu wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu utworzenia konta osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy podmiotu oraz swojego imienia i nazwiska. Sklep zastrzega sobie możliwość żądania od takiej osoby okazania dokumentu potwierdzającego jej umocowanie.

 3. Prawidłowo dokonana rejestracja powoduje utworzenie w serwisie konta Użytkownika, stanowiącego zbiór danych identyfikacyjnych i teleadresowych oraz informacji o dotychczasowych zamówieniach.

 4. Wypełnienie formularza rejestracji jest konieczne przed złożeniem pierwszego zamówienia. Sklep www.wydrukujonline.pl współpracuje wyłącznie z podmiotami zarejestrowanymi.

 5. Formularz wypełnia się jednorazowo, a system zapamiętuje dane Klienta podane w formularzu, ułatwiające procedurę składania kolejnych zamówień w przyszłości. Przy dokonywaniu rejestracji oraz każdego kolejnego logowania Użytkownik podaje swój spersonalizowany login i hasło, których wpisanie będzie wystarczające dla identyfikacji Użytkownika przy składaniu kolejnych zamówień. Dane Użytkownika podane w formularzu rejestracji mogą być w każdym czasie zmienione lub zaktualizowane. Rejestracja daje możliwość szybkiego zamawiania, przeglądania oraz śledzenia historii zamówień. Rejestracja wymaga podaniu adresu do korespondencji elektronicznej (e-mail) Klienta.

 6. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania serwisu, jednakże należy się zarejestrować z chwilą złożenia pierwszego zamówienia.

 7. Każdy zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swoich danych w panelu użytkownika, gdzie na bieżąco może dokonywać dowolnych zmian. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany danych Nabywca powinien je zaktualizować przed lub w trakcie składania kolejnego zamówienia, najpóźniej do momentu przystąpienia przez Drukarnię do realizacji zamówienia.

 8. Dane uzyskane przy rejestracji są wykorzystane jedynie przez sklep www.wydrukujonline.pl oraz firmę „Genesisart” Igor Kłys do obsługi kontrahentów i nie są udostępniane osobom postronnym, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.

 9. Dokonując skutecznej rejestracji w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia i informacji o zamówieniu, materiałów reklamowych, informacji o aktualnej ofercie i promocjach.

 10. Na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracji, Sklep wysyła m.in. następujące informacje:

- potwierdzenia złożenia zamówienia lub zmiany jego statusu,

- informacje administracyjne,

- ważne informacje związane z funkcjonowaniem serwisu,

- informacje związane z realizacją zamówienia.

 1. Dokonanie rejestracji w sklepie www.wydrukujonline.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków regulaminu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez osobę trzecią transakcji z wykorzystaniem konta Użytkownika bez jego wiedzy.

 

III. ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

 1. Zamówienia składane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zamówienia w sklepie internetowym www.wydrukujonline.pl, dzięki czemu treść zamówienia zostaje zapisana w profilu Użytkownika, a Klienci mogą uzyskiwać aktualne informacje o stanie realizacji zamówienia.

 2. Przy składaniu zamówienia należy określić parametry techniczne, ilość sztuk i rodzaj materiału, ewentualnie inne cechy istotne dla danego towaru, które mogą być niezbędne do kalkulacji ceny. Cena wykonania usługi zostanie wyliczona i podana do wiadomości Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 3. Preferujemy rozliczanie płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy bądź przy odbiorze przesyłki (za pobraniem). Składając zamówienie Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek dokonania zapłaty podanej ceny (wg. cennika lub indywidualnych ustaleń) według zasad pobierania zapłaty podanych w dalszej części Regulaminu.

 4. W transakcjach z Konsumentami treść zamówienia oraz cena zostaną dodatkowo potwierdzone w formie akceptacji zamówienia przesłanego do wglądu w drodze korespondencji na podany adres e-mail Klienta.

 5. Zamówienia w miarę możliwości realizowane są niezwłocznie po przyjęciu i ustaleniu z Klientem istotnych cech/właściwości towaru, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu wpłaty od Zamawiającego na rachunku bankowym Drukarni.

 6. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu.

 7. W większości czas realizacji zamówionych towarów nie przekracza 7 dni roboczych. Dla niektórych produktów, w szczególności produktów o nietypowych parametrach i właściwościach lub wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta czas realizacji może być wydłużony. W takim przypadku jest on podany w opisie danego produktu lub w informacji e-mail wysłanej do Klienta. W przypadku zamówień „nietypowych” lub większej ilości sztuk zaleca się, przed złożeniem zamówienia, kontakt z Drukarnią celem zapytania o przewidywany czas realizacji. W przypadku druków cyklicznych (np. wizytówki) zamówienia mogą być ze względów technologicznych nieco wydłużone.

 8. Obowiązującym terminem realizacji zamówienia pozostaje zawsze termin ustalony i przekazany Klientowi przez administratora serwisu drogą telefoniczną bądź e-mailową.

 9. W przypadku, gdy do zrealizowania zamówienia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja projektu, przygotowanie plików PostScript lub PDF bądź innych) termin realizacji może się wydłużyć. O takim fakcie Klient zostanie poinformowany.

 10. Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może zostać niedotrzymany z przyczyn niezawinionych ze strony Drukarni, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą poczytuje się w tym przypadku także awarię urządzenia lub przerwę w dostawie energii elektrycznej. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym odbiór lub wysyłkę.

 11. Powyższe terminu liczone są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Drukarnia pracuje w dni powszednie – od poniedziałku do piątku, godzinach 9.00 - 17.00.

 12. Jeżeli Drukarnia nie może wykonać usługi z tego powodu, że materiały niezbędne do jej wykonania nie są w danym momencie dostępne na rynku, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, ewentualnie Strony ustalą wówczas inne właściwości/parametry zamówienia, którego wykonanie byłoby możliwe przy użyciu dostępnych materiałów.

 

Uwaga: Termin realizacji nie uwzględnia dostawy przesyłki do Klienta, dlatego jeśli zlecenie ma zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera należy uwzględnić czas potrzebny na realizację dostawy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, powstałe z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, jak również za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści powstałą po stronie Zamawiającego w wyniku niezawinionego przez Sprzedawcę opóźnienia w realizacji zamówienia bądź niemożność jego wykonania z tego powodu, że materiały niezbędne do produkcji przestały być w danym momencie dostępne na rynku.

Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi.

 1. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 

 1. Firma „Genesisart” Igor Kłys w Pabianicach jest płatnikiem podatku VAT i za każde przyjęte do realizacji zamówienie wystawia faktury VAT. Wszystkie ceny usług podane na stronie www.wydrukujonline.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie podlega negocjacji. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są oddzielnie.

 2. Nabywca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy faktury, co jest zgodne z nową ustawą o podatku VAT. Faktura VAT doręczana jest Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych towarów.

 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

 4. W przypadku transakcji zawieranej z Konsumentem, zapłata za zamówiony towar odbywa się wyłącznie w formie przedpłaty. Sprzedawca dostarczy konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informację o treści zamówienia, cenie, pobieranym podatku, kosztach przesyłki. Sprzedawca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon z kasy fiskalnej lub na życzenie konsumenta faktura VAT.

 5. Preferujemy rozliczanie płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy Drukarni lub przy odbiorze przesyłki (za pobraniem). W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, którzy korzystali już z usług Drukarni i nie posiadają żadnych zaległych zobowiązań finansowych (Stali Klienci) możliwe jest odroczenie terminu płatności, jednakże wymaga to wcześniejszych indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Drukarni. Faktura VAT może przewidywać odroczenie terminu płatności maksymalnie o 7 lub 14 dni kalendarzowych. Przed ustaleniem odroczenia płatności konieczne jest wcześniejsze przesłanie do Drukarni dokumentów rejestrowych (identyfikacyjnych) Zamawiającego i pozytywne zweryfikowanie przez System Monitoringu Płatności.

 6. Zamówienia o wartości powyżej 600,00zł netto, które miałyby być płatne z odroczonym terminem, wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny. Po zaksięgowaniu kwoty zaliczki Drukarnia przystąpi do realizacji zamówienia.

 7. W przypadku nieuiszczenia należnej zapłaty w terminie wskazanym na fakturze VAT Drukarnia przystąpi do naliczania odsetek maksymalnych za każdy dzień opóźnienia (w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym).

 8. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego płatności w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia, jeśli nie ustalono odroczenia terminu płatności, Drukarnia zastrzega sobie prawo anulowania zlecenia i odstąpienia od umowy. Jeśli Drukarnia poniosła jakiekolwiek koszty/nakłady związane z przystąpieniem do realizacji złożonego zamówienia (np. koszt zakupu materiałów) może dochodzić ich zapłaty na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

 9. Gotowe materiały wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską, według wyboru Klienta. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, a jej wartość jest doliczana do ceny zakupu i wyodrębniona na fakturze VAT. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą Nabywca może także dokonać osobistego odbioru towaru w siedzibie Drukarni bez opłat za dostawę.

 10. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przewoźnikowi przez Drukarnię danych Użytkownika niezbędnych do dostarczenia towaru: imię i nazwisko lub nazwa, adres doręczenia przesyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

 

 1. REKLAMACJE

  1. Nabywca zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia dostarczonych mu towarów niezwłocznie po doręczeniu przesyłki bądź w momencie osobistego odbioru. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności towaru z zamówieniem bądź innej wady powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych po odebraniu przesyłki), powiadomić o tym fakcie Drukarnię pisemnie (listem poleconym, pocztą e-mail).

  2. Wysyłając wiadomość e-mail z reklamacją, Zamawiający powinien zażądać potwierdzenia przeczytania wiadomości oraz umieszczenia w tytule wiadomości numeru ID zamówienia, którego tyczy się reklamacja.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać ponadto:

- imię i nazwisko, adres, numer telefonu,

- datę lub numer zamówienia, datę odbioru towaru/doręczenia przesyłki

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem rodzaju wady, daty dostrzeżenia wady,

- wszelkie inne istotne okoliczności uzasadniające reklamację.

  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny wraz z przedstawicielem przewoźnika i niezwłocznie powiadomić o tym Drukarnię telefonicznie, a następnie pisemnie. Reklamacje uszkodzeń w transporcie nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

  2. Drukarnia nie udziela dodatkowej gwarancji na zamówione produkty i ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu rękojmi w granicach przewidzianych przepisami prawa. Drukarnia odpowiada wyłącznie za wady tkwiące w produkcie w chwili jego doręczenia Zamawiającemu oraz zgodność produktu z treścią zamówienia.

  3. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice wizualne pomiędzy produktem dostarczonym Zamawiającemu, a jego fotografią prezentowaną w na stronie internetowej Sprzedającego.

  4. W przypadku płatności z odroczonym terminem, Drukarnia zastrzega, że przystąpi do rozpatrywania reklamacji dopiero po otrzymaniu zapłaty całej kwoty wskazanej na fakturze VAT.

  5. Rozpatrzenie reklamacji możliwe będzie dopiero po odesłaniu całego wadliwego towaru do Drukarni, celem przeprowadzenia oględzin wad i ustalenia przyczyny ich wystąpienia. Reklamacja może być uznana tylko co do tej części towaru, którą Nabywca faktycznie odesłał do Drukarni i która mogła zostać poddana oględzinom. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wadliwe produkty do siedziby Sprzedawcy na własny koszt, który w przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie mu zwrócony. Sprzedawca nie dokonuje odbioru przesyłek pobraniowych.

  6. Reklamacje dotyczące jakości druku, w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

  7. Nabywca przed dokonaniem zwrotu towaru, zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki i ubezpieczyć przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, innego niż wady wskazane w zgłoszeniu reklamacji, które mogły powstać w trakcie przesyłki, Drukarnia zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia reklamacji, jak również kupujący nie będzie mógł od umowy odstąpić.

  8. Po zbadaniu wadliwego towaru Drukarnia niezwłocznie informuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Drukarnia w pierwszej kolejności zobowiązuje się naprawić wadliwy towar i dostarczyć go Zamawiającemu na swój koszt.

 1. W przypadku wystąpienia wady nienadającej się do usunięcia (poprawienia towaru) lub takiego rodzaju, że czas potrzebny do jej usunięcia bądź jego koszty mogłyby okazać się nadmierne, Drukarnia zastrzega możliwość indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym innego sposobu zakończenia reklamacji m.in. poprzez obniżenie ceny lub zwrot otrzymanej zapłaty. Jeżeli Strony ustaliły obniżenie ceny, następuje ono w takim stosunku, w jakim wartość towaru wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. W takim przypadku Drukarnia zwraca Nabywcy wyłącznie część ceny stanowiącą różnicę w jego wartości wraz z opłatą za zwrot. Zwrot zapłaty może nastąpić jedynie po uznaniu reklamacji i zwróceniu całości nakładu towaru. Zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.

 2. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji towar jest ponownie przesyłany Zamawiającemu na jego koszt.

 3. Reklamacja niezgodności kolorów z zamówieniem nie będzie rozpatrywana, jeżeli przed realizacją zamówienia nie zostały wykonane i dostarczone przez Zamawiającego wydruki próbne: Proof, Cromalin, Mach Print itp.

 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w związku z nienależytym przechowywaniem, użytkowaniem, konserwacją towarów, jak również za skutki działania warunków atmosferycznych (np. wyblaknięcie kolorów spowodowane silnym nasłonecznieniem).

 5. Drukarnia rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zwrotu wadliwego towaru. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość przekroczenia wskazanego terminu rozpatrzenia reklamacji z przyczyn technicznych, w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. O wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

 6. Drukarnia pokrywa koszt zwrotu towaru oraz ewentualny koszt dostarczenia Zamawiającemu towaru wolnego od wad, wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji. Zwrot ceny, części ceny, jak również koszty transportu reklamowanego towaru dokonywane są przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Nabywcy. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji koszty zwrotu i ponownej dostawy towaru ponosi Zamawiający.

 

 1. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub w formie korespondencji elektronicznej e-mail.

  3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  5. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z powyższymi zapisami, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poprzez rejestrację konta na stronie www.wydrukujonline.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych „Genesisart” Igor Kłys z siedzibą w Pabianicach i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.

 2. Zdjęcia/wizualizacje zamieszczone w sklepie internetowym stanowią przykładowe realizacje lub wyprodukowane w przeszłości produkty. Realizowane zamówienia mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych na stronie internetowej, w szczególności kolorystyką, co nie stanowi ich wady i nie podlega reklamacji.

 3. Drukarnia zastrzega, iż wszelkie fotografie, elementy graficzne, układ i kompozycja tych elementów, a także treści zamieszczone w serwisie, w szczególności opisy towarów/usług podlegają ochronie z tytułu autorskich praw majątkowych. Zabronione jest ich kopiowanie i wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie.

 4. Drukarnia nie gwarantuje Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do Sklepu i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie lub skutki problemów technicznych.

 5. Oferta zamieszczona na stronie internetowej nie ma charakteru bezpośredniego i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 6. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów/usług oferowanych na stronie lub nierealizowania zamówienia, jeśli cena podana na stronie jest wynikiem pomyłki i/lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie lub mailowo, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru i odstąpienia od umowy.

Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opłat, wprowadzania nowych towarów i usług w miejsce dotychczasowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Drukarnią a Użytkownikami, związane z realizacją umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Drukarni/Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo dokonywania dowolnych zmian w Regulaminie. Zmiany te obowiązywać będą od dnia ich opublikowania.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.